Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ν Ν.4688/2020 (άρθρο 65)

Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος   σύμφωνα με το ν Ν.4688/2020 (άρθρο 65)

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το άρθρο 65 του ν. 4688/2020 προχωρά ο Δήμος Δίου-Ολύμπου.

Ειδικότερα με απόφαση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 171).

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).

Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος.

Προκειμένου για την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Όσοι ήδη κατέχουν παραχώρηση κοινοχρήστων χωρών να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση:
  • Πάνω στο εγκεκριμένο τοπογραφικό – σκαρίφημα να απεικονίζεται ο επιπλέον αιτούμενος χώρος σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4688/2020. Το διάγραμμα αυτό να φέρει σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού καθώς και δήλωση αυτού ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ανωτέρω νόμος.
  • Ο μηχανικός που συντάσσει το διάγραμμα να μεριμνά για τη σωστή οριοθέτηση των χώρων (με κίτρινη γραμμή ο ήδη παραχωρηθείς και κόκκινη ο επιπλέον χώρος που παραχωρείται)
  • Η αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα μεριμνά για την τήρηση των ανωτέρω
  1. Όσοι δεν κατέχουν παραχώρηση κοινοχρήστων χωρών να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση:
  • Τοπογραφικό –σκαρίφημα στο οποίο να απεικονίζεται ο επιπλέον αιτούμενος χώρος σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4688/2020. Το διάγραμμα αυτό να φέρει σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού καθώς και δήλωση αυτού ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ανωτέρω νόμος.
  • Ο μηχανικός που συντάσσει το διάγραμμα να μεριμνά για τη σωστή οριοθέτηση των χώρων.
  • Η αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα μεριμνά για την τήρηση των ανωτέρω