ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 31/08/2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 31/08/2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Δελτίο Τύπου του Δήμου Δίου Ολύμπου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 31/08/2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

 

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα διοίκηση του Δήμου Δίου Ολύμπου, και μετά από σχετική επισκόπηση των Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου μας με ημερομηνία 31/08/2019 από τους ορκωτούς λογιστές του Δήμου και την οικονομική Υπηρεσία, όπως σας είχαμε προαναφέρει, σας ενημερώνουμε για τα βασικά οικονομικά στοιχεία που παραλαμβάνουμε και οφείλουμε να διεκπεραιώσουμε μέχρι τη λήξη της υπάρχουσας δημοτικής χρήσης και πριν την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού της χρήσης 2020.

  1. Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις του Δήμου μας την 31/08/2019 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 6.400.000 περίπου. Ήδη από τον τελευταίο εγκεκριμένο Ισολογισμό της χρήσης 2018, ποσό ευρώ 1.300.000 εμφανίζεται να έχει σημαντικό κίνδυνο επισφάλειας και απώλειας οριστικής είσπραξής του. Από τις συνολικές ανείσπρακτες απαιτήσεις, ποσού ευρώ 6.400.000, ποσό ευρώ 3.500.000 περίπου, προέρχεται από τις δημοτικές χρήσεις 2013 – 2018. Τα συνολικά υπόλοιπα των απαιτήσεων αφορούν κυρίως τέλη και δικαιώματα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αιγιαλού, μισθώματα αγροτικών εκτάσεων.
  2. Ο Δήμος από το παρελθόν μέχρι και την 31/08/2019, έχει επιπλέον στις απαιτήσεις του, ποσό ευρώ 1.100.000 λόγω της ταμειακής κάλυψης των τοκοχρεωλυτικών δόσεων της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Ανατολικού Ολύμπου.
  3. Τα χρηματικά διαθέσιμα 31/08/2019 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 2.463.305.
  4. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου που πρέπει να εξυπηρετηθούν σε επόμενες χρήσεις ανέρχονται σε ποσό ευρώ 3.760.000.
  5. Οι οφειλές προς τους προμηθευτές την 31/08/2019 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 760.000 περίπου και αναμένεται να τιμολογηθούν με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού της χρήσης 2019, επιπλέον 540.000 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων προς προμηθευτές μέχρι την 31/12/2019 ποσό ευρώ 1.300.000 περίπου. Επιπλέον του ανωτέρου ποσού ευρώ 1.300.000 υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψουν επιπλέον υποχρεώσεις προς αυτούς συνολικού ποσού ευρώ 700.000, λόγω έκτακτων αναθέσεων προμηθειών και εργασιών πριν την 31/08/2019, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και μπορεί να βαρύνουν τους επόμενους προϋπολογισμούς στο βαθμό που αυτές οι υποχρεώσεις οριστικοποιηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Επομένως, οι οφειλές προς τους προμηθευτές ανέρχονται περίπου στα 2.000.000 ευρώ μέχρι 31/12/2019.

Βασική προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής αποτελεί μεταξύ των άλλων, η ομαλή διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων στη βάση του ήδη εγκεκριμένου προϋπολογισμού της χρήσης 2019, η κατά το δυνατόν ομαλή βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δήμου μας, η άρτια συντήρηση και λειτουργία όλων των παγίων μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης  και κυρίως ο σχεδιασμός μίας νέας αναπτυξιακής προοπτικής, καθώς και η πλήρης υποστήριξη όλων των κοινωνικών δομών και δράσεων του Δήμου μας.