ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών: “Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”, (ΦΕΚ Β 4177/15.11.2019).

 

 

Συνημμένα αρχεία