Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (Δημοσιογράφου), με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 

Συνημμένο: Δημόσια γνωστοποίηση