ΔΕΑΔΟ Α.Ε. ΜΕΡΟΣ Β’ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΔΕΑΔΟ Α.Ε. ΜΕΡΟΣ Β’ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λιτόχωρο, 22 Απριλίου 2019

Η δημοτική επιχείρηση σήμερα διανύει αναμφισβήτητα περίοδο καμπής. Όμως, έχει ήδη δημιουργηθεί το περιβάλλον για την προοπτική ανάπτυξης, με ενέργειες της τωρινής διοίκησης και της δημοτικής αρχής.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η τωρινή διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης, στις κρισιμότερες στιγμές της, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, εφαρμόζοντας κανόνες πλήρους διαφάνειας, αναρτώντας το σύνολο των υπηρεσιακών εγγράφων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θεσμοθετώντας Κανονισμούς Λειτουργίας και Προσωπικού, τους οποίους στερούνταν από ιδρύσεως.

Δημιουργήσαμε νέα έσοδα από συμβάσεις με το Δήμο, και ειδικότερα:

  1. Προμηθεύουμε επίσημα, για πρώτη φορά από ιδρύσεώς της, τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με υλικά λατομείου, με ετήσιες συμβάσεις προμήθειας, ενώ τις προηγούμενες διοικήσεις, το λατομικό υλικό, για ανάγκες του Δήμου (και όχι μόνο), διακινούταν ελεύθερα και ανεξέλεγκτα.
  2. Καταρτίζουμε συμβάσεις με τον Δήμο, για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, ύστερα από την αγορά ενός απορριμματοφόρου και την ανά έτος μίσθωση κάποιων ακόμα. Έτσι, λαμβάνουμε έσοδα με τις απευθείας αναθέσεις παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο, αποκτούμε δε την «εμπειρία» και τις απαραίτητες «βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης», για μελλοντική συμμετοχή σε ανοιχτούς διαγωνισμούς αποκομιδής.
  3. Συμβαλλόμαστε με τον Δήμο, για παροχή υπηρεσιών χωματουργικών εργασιών.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μετά από κοινές ενέργειες της δημοτικής αρχής και της τωρινής διοίκησης της επιχείρησης, ξεμπλόκαραν οι διαδικασίες προκειμένου, επιτέλους, να λειτουργήσει η ζώνη επιχειρηματικότητας στο Βιοτεχνικό Πάρκο Λιτοχώρου. Ήδη η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων υποδομών εντός του ΒΙΟ.ΠΑ.

Επίσης, ξεκίνησαν οι διαδικασίες αδειοδότησης Μονάδας Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος, η οποία αποκτήθηκε από την επιχείρηση το 2015, για την παραγωγή δομικών προϊόντων.

Η επιχείρηση, ταυτόχρονα, συνεχίζει να υλοποιεί τους κύριους σκοπούς για τους οποίους έχει συσταθεί. Ειδικότερα:

  • Επανέρχεται ο κύκλος εργασιών στο αμμορυχείο, με σύμβαση προμήθειας λατομικού υλικού που υπογράφτηκε και θα ενεργοποιηθεί στο εγγύς μέλλον, με αναδόχους τμημάτων του δημοσίου έργου ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, αναμένεται τη διετία 2019 (τέλη) – 2020 η πώληση μεγάλης ποσότητας λατομικού υλικού στον ανάδοχο που θα προκύψει για την κατασκευή του δημόσιου λιμενικού έργου «Προστασία της Ακτής του Πλαταμώνα από τη Διάβρωση», προϋπολογισμού 3.2 εκατ. ευρώ, που πρόκειται άμεσα να δημοπρατηθεί.
  • Εκδόθηκαν άδειες Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και στα δύο αμμορυχεία (Λιτόχωρο, Βροντού), δημιουργώντας εντός της επιχείρησης μια νέα προσοδοφόρα δραστηριότητα, με έμφαση στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις εκσκαφές,
  • Συνήφθη σύμβαση με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.),
  • Προετοιμάζεται και τρίτη μονάδα βόρεια της Κατερίνης, σε ιδιόκτητο ακίνητο, για τη συλλογή και διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. από τον αστικό ιστό της Κατερίνης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μέχρι να ξεκινήσουν οι προμήθειες για τα νέα δημόσια έργα και να ενεργοποιηθούν οι νέες δραστηριότητές της, υπάρχουν κάποιες αρρυθμίες στη μισθοδοσία, στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, οι οποίες ,όμως, αντιμετωπίζονται, έστω και με καθυστέρηση.

Οι ενέργειες ολοκλήρωσης οικονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την επιχείρηση είναι συνεχής. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Ωστόσο, αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν βρέθηκε κάποια από τις προηγούμενες διοικήσεις της εποχής των «παχέων αγελάδων», να μεριμνήσει για την έκδοση αδειών επεξεργασίας αποβλήτων, επενδύοντας στην κατεύθυνση αυτή.

Κάποιοι δεν είχαν την ικανότητα να δουν ούτε 5 χρόνια μπροστά, ενώ γνώριζαν την ολοκλήρωση των δημοσίων έργων και τη μείωση των πηγών εσόδων. Φόρτωσαν την επιχείρηση με υπέρογκες δαπάνες. Δεν τους απασχολούσε η βιωσιμότητα της επιχείρησης την «επόμενη ημέρα».

Είναι οι ίδιοι που ασκούν κριτική σήμερα.

Οφείλουν πρώτα να κάνουν αυτοκριτική, οφείλουν να απολογηθούν, να αναλάβουν ευθύνες.

Οι δημότες πρέπει να μάθουν την αλήθεια.

 

Για τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Β. Τσακνάκης