Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019

Στo πλαίσιo της εφαρμογής του αντικαπνιστικής Νομοθεσίας ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ενημερώνει τους επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος για την υποχρέωση τους να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους «Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019»

Το βιβλίο αυτό πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 της υπ. απ. Δ2β/Γ.Π. οικ.80727/15-11-2019 ΚΥΑ, δηλαδή να είναι βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο.

Η αρίθμηση του βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρηση του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Τμήμα Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου), χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η Ταχυδρομική Διεύθυνση και ο Αριθμός Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι:

Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος

Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου

και μια μηδενική ταμειακή απόδειξη  με το ΑΦΜ της επιχείρησης του.

Αρμόδιες Αρχές και Όργανα Ελέγχου για την διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ. αρ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019(ΦΕΚ 4177 Β) ΚΥΑ

Για διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2352350100(Δημαρχείο Λιτοχώρου), 2351351002(Δημαρχείο Κονταριώτισσας), 2352350202(Δημαρχείο Λεπτοκαρυάς) του Δήμου Δίου-Ολύμπου τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η μη τήρηση του Βιβλίου Αναφοράς  αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά την διεξαγωγή ελέγχου»), συνεπάγεται δε πρόστιμο 500€,  όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α της ανωτέρω ΚΥΑ.