Απόφαση Δημάρχου: Τροποποίηση της 421/10.10.2021 απόφασης «Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου ∆ίου-Ολύμπου»

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο:

Συνημμένα αρχεία