ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/04554ΒΕΞ2017/11.05.2017 (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) η Έκδοση όλων των Αδειών Απλής Παραχώρησης Αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έτους 2019, από τον Δήμο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2019.

Από την 1η Απριλίου 2019 όλες οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν.Πιερίας (Κτηματική Υπηρεσία).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή Σήμα του Ε.Ο.Τ.

2.Τοπογραφικό διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού & παραλίας
2.Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο

3.Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης και την έναρξη της Δ.Ο.Υ.

  1. Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα
  2. Μισθωτήριο κοινόχρηστου χώρου, εφόσον παρεμβάλλεται κοινόχρηστος χώρος

 

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δίου Ολύμπου, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Δίου Ολύμπου : 2352 350 151 & 23520 41245.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Δήμου Δίου Ολύμπου

Λακασάς Νικόλαος