ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΘΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα την παρ. 2 αυτού: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».
Κατόπιν τούτου, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να προβούν στη δήλωση των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους  μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 01.01.2020 και όχι από τα προηγούμενα έτη.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου στο τηλέφωνο 2352350171

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση – δήλωση και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Δίου – Ολύμπου

ΝΕΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Τ.Μ

Συνημμένα αρχεία