ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ανακοινώνει ότι:

Στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στην Τεχνική Υπηρεσία θα γίνει η ανάρτηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» με σκοπό την απόδοση οικοπέδων στην πολεοδομική ενότητα Γα στους ιδιοκτήτες οικοπέδων των Τομέων Β2 και Β3 στους οποίους ο Δήμος οφείλει μεγάλες χρηματικές αποζημιώσεις (51/2006 ΑΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με τις 50/2015 και 213/2018 Α.Δ.Σ.).

Γνωστοποιείται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη μελέτη από το Δήμο Δίου – Ολύμπου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, αρμόδια υπάλληλος κα ΜερέσηΑικατερίνη, τηλ. 2352350156) και να υποβάλει τις τυχόν ενστάσεις του εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα δημοσίευση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

 ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ