Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου»

Συνημμένα αρχεία