Βεβαίωση ΤΑΠ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ:

.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

  1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν απαιτείται  κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού (όταν πρόκειται για εργολάβους  ή  ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι τους το ακίνητο απαιτείται εργολαβικό  ή  συμβόλαιο οικοπέδου και  κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού).
  2. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου
  3. Αποδεικτικό ΑΦΜ  του ιδιοκτήτη (ή  των ιδιοκτητών)
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών)
  5. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
  6. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης  ή  σε περίπτωση πολλών συνιδιοκτητών. Για τους Δικηγόρους αρκεί η σφραγίδα με τον  Αριθμό Μητρώου τους. 
  7. Ε9 πρόσφατο
  8. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο , όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο. Στις περιπτώσεις παλαιών μισθωμάτων κατατίθεται σε έντυπη μορφή το μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ
  9. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών και την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης κατά το ποσοστό που τους αναλογεί.   

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πέρα των ανωτέρω, επί πλέον κατά περίπτωση, απαιτούνται και τα ακόλουθα

Για 1η  ηλεκτροδότηση :  

α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.

β) Οικοδομική άδεια, όταν πρόκειται για οικοδομή μέχρι επτά (7) ετών.

γ) Στις περιπτώσεις παλαιών ακινήτων (άνω των  7  ετών) προηγείται δήλωση τού ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενο.

Για διαχωρισμό :

α) Ηλεκτρολογικά σχέδια με τις νέες παροχές.

β) Κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού, όπου θα αναγράφεται το εμβαδόν κάθε διαχωριζόμενου ακινήτου 

Για αλλαγή χρήσης :

Ηλεκτρολογικό σχέδιο, στο οποίο θα αναγράφεται  η  νέα χρήση.

Για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων οικοδομής :

α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.

β) Πίνακα οικοδομής, στον οποίο να αναγράφονται ανά όροφο και συνολικά τα κοινόχρηστα τετραγωνικά μέτρα  της οικοδομής.

Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής :

α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.

β) Οικοδομική άδεια.

γ) Εργολαβικό  ή  συμβόλαιο  ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση εταιρείας :

α)Ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου

β)Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

Δικαιολογητικά κληρονόμων

1.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

α)Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης

β)Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης

γ)Ληξιαρχική πράξη θανάτου

δ)Πράξη αποδοχής της διαθήκης

2.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ(εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή)

α)Ληξιαρχική πράξη θανάτου

β)Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

γ)Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

δ)Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς ή

ε)Πράξη αποδοχής κληρονομιάς

Στην ανωτέρω περίπτωση σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) επί κάθε περιουσιακού στοιχείου του θανόντος συζύγου του, αλλά και επί των χρεών αυτού, ενώ τα παιδιά κληρονομούν τα τρία τέταρτα (3/4 ή 75%) των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Εναλλακτικά οι Δημότες μπορούν να αποστέλλουν τα Αιτήματα τους μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:ddo– tap@dionolympos.gr με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner  pdf μορφή, ΟΧΙ  φωτογραφίες )

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς

.

.
.