Βεβαίωση ΤΑΠ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

  1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ακινήτουΣε περίπτωση που δεν αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν απαιτείται κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού (όταν πρόκειται για εργολάβους ή ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι τους το ακίνητο απαιτείται εργολαβικό ή συμβόλαιο οικοπέδου και κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού).
  2. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου.
  3. Αποδεικτικό ΑΦΜ  του ιδιοκτήτη (ή  των ιδιοκτητών).
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών).
  5. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα (Ν. 3843/2010, Ν. 4178/2013, Ν. 4495/2017).
  6. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης ή σε περίπτωση πολλών συνιδιοκτητών. Για τους Δικηγόρους αρκεί η σφραγίδα με τον  Αριθμό Μητρώου τους. 
  7. Ε9 πρόσφατο

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Εναλλακτικά οι Δημότες μπορούν να αποστέλλουν τα Αιτήματα τους μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ddo-tap@dion-olympos.gr με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner).

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

.
.