Μεταβολές ακινήτων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτουΣε περίπτωση που δεν αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν απαιτείται κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού (όταν πρόκειται για εργολάβους ή ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι τους το ακίνητο απαιτείται εργολαβικό ή συμβόλαιο οικοπέδου και κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού).
 2. Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου.
 3. Αποδεικτικό ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών).
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών).
 5. Έκθεση Μηχανικού, για τις περιπτώσεις τακτοποίησης χώρων (Ν. 3843/2010, Ν. 4178/2013, Ν. 4495/2017).
 6. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο , όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο. Στις περιπτώσεις παλαιών μισθωμάτων κατατίθεται σε έντυπη μορφή το μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ.
 7. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή σε περίπτωση πολλών συνιδιοκτητών. Για τούς Δικηγόρους αρκεί η σφραγίδα με τον Αριθμό Μητρώου τους.
 8. Ε9 πρόσφατο.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

.

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠέρα των ανωτέρω, επί πλέον κατά περίπτωση, απαιτούνται και τα ακόλουθα:

 1. Για 1η ηλεκτροδότηση:
  α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
  β) Οικοδομική άδεια, όταν πρόκειται για οικοδομή μέχρι επτά (7) ετών.
  γ) Στις περιπτώσεις παλαιών ακινήτων (άνω των 7 ετών) προηγείται δήλωση τού ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενο.
 2. Για διαχωρισμό:
  α) Ηλεκτρολογικά σχέδια με τις νέες παροχές.
  β) Κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού, όπου θα αναγράφεται το εμβαδόν κάθε διαχωριζόμενου ακινήτου.
 3. Για αλλαγή χρήσης:

Ηλεκτρολογικό σχέδιο, στο οποίο θα αναγράφεται η νέα χρήση.

 • Για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων οικοδομής:
  α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
  β) Πίνακα οικοδομής, στον οποίο να αναγράφονται ανά όροφο και συνολικά τα κοινόχρηστα τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής.
 • Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής :
  α) Ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον αριθμό παροχής.
  β) Οικοδομική άδεια.
  γ) Εργολαβικό ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Εναλλακτικά οι Δημότες μπορούν να αποστέλλουν τα Αιτήματα τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ddo-tap@dion-olympos.gr με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner)

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

.
.