Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Περίοδος: Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2023

Δημήτρης Πατσιαρίκας, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανάσιος Καλαϊτζής, μέλος
Γεώργιος Καραλής, μέλος
Ουρανία Κατσαμάκα, μέλος
Νικόλαος Λαμπονίκος, μέλος
Δημήτρης Μυλωνέρος, μέλος
Γιάννης Πούλιος, μέλος

.
.