Μέλη Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

Περίοδος Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2023

Βασίλης Βροχαρίδης, Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
Ολυμπία Δαδούλη, μέλος
Σοφία Ζουρζούρα, μέλος
Βασιλική Κουρινιώτη, μέλος
Νικόλαος Λαμπονίκος, μέλος
Αστέριος Φαρμάκης, μέλος
Διονύσης Φόλιος, μέλος

.
.