Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου

Ο  Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου  διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 και 2021 με δικαίωμα...

More info

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤ.ΟΛΥΜΠΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ” προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες...

More info

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: “Φύλαξη ακτών”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» με την διαδικασία της...

More info

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ...

More info

Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019

Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019 Συνημμένα αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (610 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (40 kB)ΤΕΥΔ (230 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ (41 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (43...

More info

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Συνημμένα αρχεία Τ.Ε.Υ.Δ (199 kB)Προκήρυξη-Περίληψη-Ασιων-Δίου1 (193 kB)3_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (144 kB)3.-Μελέτη-Τεχνικές-Προδιαγραφές (185 kB)2.-ΕΣΥ (231 kB)1.-Διακήρυξη-ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΑ-ΔΙΟΥ3 (501 kB)

More info

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 990στ, στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (Σχολικό) της ΤΚ Κονταριώτισσας στην ΔΕ Δίου για πολυετή δενδρώδη καλλιέργεια)

Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛ-75ΜΧΩ9Δ-5ΧΦ (167 kB)ΑΝΑΛ-ΨΚΓΓΩ9Δ-ΔΤΣ (338 kB)

More info

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ

Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-1 (46 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-1 (248 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1 (72 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-1 (53 kB)ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-1 (56 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (929...

More info