Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (180 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (411 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (483 kB)Ανακοίνωση-ΨΨ8ΓΩ9Δ-Λ91 (231 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)Ανακοίνωση-90Ι7Ω9Δ-ΙΥΒ (231 kB)

More info

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, καθώς...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 13 ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο τμήμα Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (180 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (411 kB)ΑΙΤΗΣΗ- (485 kB)Ανακοίνωση-ΨΒΠ7Ω9Δ-ΧΓΥ (249 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου του Δήμου

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-ΣΥΝΟΔΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (70 kB)Ανακοίνωση-2μηνα-ΩΧΟ5Ω9Δ-Δ3Ρ (137 kB)

More info

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηναία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, λήγει την Δευτέρα 11/10/2021. Διαβάστε περισσότερες...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας 13 ατόμων στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης-1 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-ΣΥΝΟΔΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΟΥ (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΣΟΧ 1/2021)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου (45 kB)Παράρτημα_με_οδηγίες_συμπλήρωσης_της_αίτησης (75 kB)ΩΓΔ9Ω9Δ-3ΔΣ (394 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) στην υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Υπεύθυνη-δήλωση (50 kB)Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ (70 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΜΗΝΑ-60Λ6Ω9Δ-Ω11 (139 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 18 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ψ26ΕΩ9Δ-ΔΤΧ (269 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1 (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-2 (70 kB)Ανακοίνωση-Ψ26ΕΩ9Δ-ΔΤΧ (140 kB)

More info