Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06/11/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 06.11.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση της έμμισθου Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 3. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης – βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ» (σχετ. η αριθμ. 01/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 511/13621/14-8-2023), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 207140) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών . (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Καθορισμός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης του Δήμου Δίου Ολύμπου, για το έτος 2024 και εφεξής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024 και εφεξής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2024. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2024 και εφεξής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π. Παντελεήμονα – Π. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 344.354,84 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%,καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή του. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 12. Επικύρωση ή μη πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» (εισήγηση Προϊστάμενος Τ.Υ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ