Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 01/06/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 01-06-2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της υπ΄αρ. 484/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 2. Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της υπ΄αρ. 203/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 3. Αποδοχή των όρων δανείου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείο πρακαταθηκών και δανείων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Δράσεις και υποδομές που χρίζουν αντισεισμικής προστασίας – προσεισμικός έλεγχος» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 4. Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου στην τράπεζα EUROBANK A.E και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού. (εισήγηση Ο.Υ.)
 5. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 149/3858/23.03.2022 διακήρυξη και Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 157743). »(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 6. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης» (Αριθμ. Διακήρυξης 524/16861/25-10-2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 141481 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009429343. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Έγκριση της υπ΄αρ.13/2022 μελέτης με τίτλο «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Δ.Ε. Αν.Ολύμπου» προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος στο Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης (αριθμ. καταθ. 1187/2021) της Ιρένα (IRENA) χήρας Έντμοντ Κουράτι (EDMOND KURATI) του Σέλμαν (SELMAN) και της Ζενέπε (ZENEPE) κατά του Δήμου Δίου Ολύμπου» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 10. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης.(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 11. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης απορριμματοφόρου από τη Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.