ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΜΕΛΗ:

  1. Αθανάσιος Καλαϊτζής
  2. Κωνσταντίνος Κουριάτης
  3. Δημήτριος Πατσιαρίκας
  4. Νικόλαος Λαμπονίκος
  5. Ιωάννης Πούλιος
  6. Πέτρος Κιάφας