Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.